Navigation  

PAULIN

Der Kirchturm
ragt als Grabmal
aus dem Friedhof.

Quelle: 11/11 - ungedruckt